Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


TARGI PRACY I EDUKACJI - ŻUROMIN 2019

XVII Targi Pracy i Edukacji - Żuromin 2019

XVII Targi Pracy i Edukacji - Żuromin 2019 Załączniki kwestionariusz...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WM 2014-2020

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej VIII...

Zapytanie ofertowe OA.263.1.2019.EM

Informacja o ogłoszeniu  w sprawie szkolenia grupowego w zakresie: „Pomoc kuchenna" dla 10 osób bezrobotnych w ramach realizacji w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r. Programu Specjalnego „Kierunek - Aktywność" finansowanego ze środków Funduszu Pracy.   Ofertę należy złożyć do dnia: 28.02.2019 r....

Kontynuacja projektu "Razem nie damy się wykluczyć"

Kontynuacja projektu „RAZEM NIE DAMY SIĘ WYKLUCZYĆ" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach RPO WM 2014 - 2020 Priorytet IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1265 i 1149 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z KFS (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 117) Powiatowy Urząd...

Odbiór PIT-11 za 2018 rok.

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje o możliwości osobistego odbioru deklaracji PIT-11 oraz rocznego zestawienia składek społecznych i zdrowotnych za 2018 rok z tytułu pobierania świadczeń pieniężnych. Dokumenty można odebrać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie przy ul. Lidzbarskiej 27A, za okazaniem...

100 - lecie Publicznych Służb Zatrudnienia - Dyplom dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie

100 – lecie Publicznych Służb Zatrudnienia Publiczne Służby Zatrudnienia w Polsce powstały na mocy Dekretu z 27 stycznia 1919 r. podpisanego przez...

Informacja dotycząca realizacji robót publicznych aktywizujących bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie informuje, iż od 11 stycznia 2019 r. w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (teks jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149 ze zmianami) wprowadzane są zmiany dotyczące organizacji robót publicznych. Zmiany te wprowadzane są poprzez ustawę z...

Nabór osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej na szkolenie grupowe realizowane w ramach projektu RPO WM 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. projektu pod nazwą:   „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)"   współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...

Nabór osób bezrobotnych do 29 roku życia na szkolenia grupowe realizowane w ramach projektu PO WER 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie w związku z realizacją w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)"   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu...

Wyświetlanie 11 - 20 z 183 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Terminy wypłat

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2019r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27A

woj. mazowieckie

tel.: (23) 6573163, 6574106, 6574049

fax: (23) 6573163 wew. 34

 Godziny pracy: 7.30 - 15.30 
Godziny przyjmowania interesantów: 7.30 - 14.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę