Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz – specjalista medycyny paliatywnej
Kod: 221233
Synteza: Prowadzi holistyczną opiekę umożliwiającą uzyskanie najwyższej, możliwej do osiągnięcia jakości życia osobom cierpiącym na przewlekłe, postępujące, zagrażające życiu choroby w ich ostatnim terminalnym okresie oraz wspomaga ich rodziny w warunkach środowiska domowego, w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i hospicjach; prowadzi działania inicjujące i wspomagające organizację opieki paliatywnej; prowadzi badania epidemiologiczne i ocenia potrzeby określonej populacji w zakresie opieki paliatywnej; prowadzi edukację dotycząca problemu śmierci i umierania.
Zadania zawodowe: - prowadzenie badań podmiotowych i przedmiotowych pacjenta ukierunkowane na ustalanie stopnia zaawansowania choroby ze szczególnym uwzględnieniem stanu psychicznego chorego oraz jego sytuacji rodzinnej i socjalnej;
- ustalanie (jeśli jest to możliwe wspólnie z chorym i jego rodzina) planu leczenia i opieki;
- stale komunikowanie się z chorym, rodziną, zespołem interdyscyplinarnym, wolontariuszami i innymi pracownikami ochrony zdrowia opiekującymi się chorym;
- leczenie objawów somatycznych z uwzględnieniem stanu chorego i jego priorytetów;
- współpraca z innymi specjalistami celu leczenia objawów somatycznych, udzielaniu pomocy psychologicznej, socjalnej i duchowej choremu i jego rodzinieosobisty udział w zaspakajaniu potrzeb psychicznych, socjalnych duchowych chorego i jego rodziny;
- diagnozowanie stanów terminalnych;monitorowanie wyników i niepożądanych skutków leczenia oparte o systematycznie rejestrowanych stałych kryteriach oceny(VAS, Edmonton Scale, STAS) rozpoznawanie zagrożeń związanych z empatycznym przeżywaniem cierpienia chorych i ich rodzin przez personel zespołu interdyscyplinarnego, nieskutecznością postępowania leczniczego, problemami organizacyjnymi. śmiercią i umieraniem;
- przeprowadzanie audytu klinicznegoudzielanie konsultacji w zakresie opieki paliatywnej dla innych specjalności medycznych
- prowadzenie edukacji w zakresie opieki paliatywnej
- inne objęte specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii kl. piersiowej, chirurgii ogólnej chorób płuc, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, dermatologii i wenerologii, geriatrii, medycyny ogólnej, medycyny. pracy, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, neurochirurgii, neurologii, okulistyki, onkologii klinicznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otorynolaryngologii, pediatrii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, radioterapii onkologicznej, rehabilitacji medycznej, reumatologii lub urologii.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie oddziałem, kliniką ,poradnią, ośrodkiem opieki paliatywnej lub hospicjum;
- pełnienie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w medycynie paliatywnej;
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- uczestniczenie w zespołach eksperckich ustalających standard świadczeń zdrowotnych udzielanych w zakresie medycyny paliatywnej;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników w zakresie medycyny paliatywnej
- inne zadania objęte zakresem specjalności podstawowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę