Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Zawartość stron

LOGO PO WER  2014 2020

www.mapadotacji.gov.pl

 

Powiat Żuromiński / Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie

w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. realizuje projekt pod nazwą:

 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"

który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 

 Grupa docelowa:

Osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie jako bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy (tzw. młodzież NEET), które spełniają łącznie poniżej określone warunki:

-  nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

- nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

Projekt zakłada udzielenie wsparcia w ciągu 4 miesięcy zgodnie ze standardami określonymi w Gwarancjach dla Młodzieży tj. dla osób do 25 r.ż. od dnia rejestracji w urzędzie pracy, natomiast dla osób powyżej 25r. w okresie do 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

 Zgodnie z kryterium dostępu w ramach projektu:

- osoby niepełnosprawne będą stanowiły 0,94% ogółu uczestników projektu,

- kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń podniesie/nabędzie co najmniej 15% uczestników projektu.

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

- poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy,

- staże,

-  jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,

-  bon na zasiedlenie,

- bon szkoleniowy,

- szkolenia.

 Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:

-  17 % niepełnosprawnych uczestników projektu,

-  35 % długotrwale bezrobotnych uczestników projektu,

-  48 % uczestników projektu posiadających niskie kwalifikacje,

-  43 % uczestników projektu niekwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup.

 Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 4 681 221,27zł.,
w tym wkład wspólnotowy (EFS) – 3 945 333,28zł., wkład krajowy – 735 887,99zł.

  Pracodawcy i osoby bezrobotne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o kontakt osobisty  z Powiatowym Urzędem Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27a, pok. 11, w godz. 730- 1530  lub telefoniczny (23) 657- 31 -63, (23)6573-41-06.

Załączniki
OGŁOSZENIE PROJEKT PO WER 2016 ROK (doc, 61 KB)
Nabór osób bezrobotnych na szkolenie Kierowca operator wózka jezdniowego-2016 (docx, 32 KB)
Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - 2016 (pdf, 81 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę