Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Zawartość stron

LOGO PO WER  2014 2020

www.mapadotacji.gov.pl

OGŁOSZENIE

 Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie

w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. realizuje projekt pod nazwą:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (I)"

 

który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 30 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). W ramach projektu wsparcie otrzyma 285 bezrobotnych do 30 roku życia.

 Grupa docelowa:

Osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Żurominie jako bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy (tzw. młodzież NEET), które spełniają łącznie poniżej określone warunki:

- nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

- nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie
ostatnich 4 tygodni.

Zgodnie z kryterium dostępu w ramach projektu zostanie objętych wsparciem:

- co najmniej 120 osób długotrwale bezrobotnych,

- co najmniej 3 osoby niepełnosprawne.

 Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

- poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy – 285 osób,

- staże – 263 osoby,

- jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej – 8 osób,

- bon na zasiedlenie – 14 osób.

 Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:

-  17% niepełnosprawnych uczestników projektu,

- 35% długotrwale bezrobotnych uczestników projektu,

- 36% uczestników projektu posiadających niskie kwalifikacje,

- 43% uczestników projektu niekwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup.

 

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2 228 700 zł., w tym wkład wspólnotowy (EFS) – 1 878400 zł., wkład krajowy – 350 300zł.

 Pracodawcy i osoby bezrobotne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o kontakt osobisty z Powiatowym Urzędem Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27a, pok. 11, w godz. 730- 1530 lub telefoniczny (23) 657- 31 -63, (23)6573-41-06.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę