Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Zawartość stron

plakatpilotazkwota1.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie


w okresie od 01.08.2023r. do 31.12.2024r. realizuje
 
Projekt pilotażowy pn. Czas na młodych - punkt kompleksowego doradztwa dla młodzieży z powiatu żuromińskiego"
 
Projekt jest realizowany ze środków Rezerwy Funduszu Pracy, na podstawie ogłoszonego przez  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w 2023r. naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży"
 
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Stowarzyszeniem Wagon Inicjatyw oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żurominie.
 
Celem projektu pilotażowego jest wypracowanie i wdrożenie w okresie od 01.08.2023r. do 31.12.2024r. nowatorskich modeli kompleksowego wsparcia społeczno-zawodowego niwelującego bariery, deficyty w podjęciu aktywności zawodowej oraz zwiększających szanse na podjęcie trwałego zatrudnienia osób młodych do 30 roku życia, w tym osób z grupy NEET w ramach utworzonego Punkt kompleksowego doradztwa dla młodzieży z powiatu żuromińskiego oraz  nowych metod aktywizacji zawodowej.
 
Grupa docelowa: osoby do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie ze statusem osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, w tym osoby z  grupy NEET (tj. osoby nieuczące się, niepracujące i nieszkolące się), w szczególności osoby  bez doświadczenia zawodowego, bez kwalifikacji lub z deficytem kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy, długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami.
Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona od miesiąca września 2023r.
 
Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

W ramach projektu utworzony zostanie punkt kompleksowego doradztwa dla młodzieży z powiatu żuromińskiego, z siedzibą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie, ul. Lidzbarska 27a. Punkt będzie czynny w dni robocze, w tym 2 dni w tygodniu w godzinach 13.00-15.30  i  3 dni w godzinach popołudniowych od 15.00 do 17.00 od miesiąca września 2023r. Szczegółowe informacje dotyczące uruchomienia punktu zostaną udostępnione w miesiącu wrześniu 2023r.
 
W ramach projektu pilotażowego realizowane będzie: indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne, pośrednictwo pracy, poradnictwo w zakresie radzenia sobie ze stresem, grupowe warsztaty motywująco-aktywizacyjne, staże adaptacyjne, zatrudnienie wspierane, szkolenia realizowane dla osób pracujących w ramach zatrudnienia wspieranego.
 
Wartość projektu: 616 737,00 zł.

 Osoby bezrobotne zainteresowane  przystąpieniem do projektu proszone są o kontakt osobisty z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie, ul. Lidzbarska 27a, pokoje nr 8, 13 w godz. 730- 1530  lub telefoniczny (23) 657- 31 -63, (23)6573-41-06.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę