Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Zawartość stron


Logo RPO WM 2014-2020


www.mapadotacji.gov.pl


OGŁOSZENIE

 

Powiat Żuromiński / Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie

w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2016r.

realizuje projekt pod nazwą:

 

„Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i powyżej
pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (I)"

 

 który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, ,,Osi priorytetowej VIII  Rozwój rynku pracy , Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP-projekty pozakonkursowe.

 Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób  w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (I)

Grupa docelowa:

Osoby w wieku 30 lat i powyżej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie jako bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy, będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwane dalej grupami defaworyzowanymi, tj. kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.  

 

Zgodnie z kryterium dostępu w ramach projektu zostanie objętych wsparciem:

- co najmniej 146 osób długotrwale bezrobotnych,

- co najmniej 9 osób niepełnosprawnych,

- co najmniej 64 osoby w wieku 50 lat i powyżej

- minimum 30% środków w ramach projektu zostanie przeznaczonych na przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.   

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

- poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy

- staże,

- prace interwencyjne,

- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

-  jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,

- szkolenia.

 

Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:

- 35% długotrwale bezrobotnych uczestników projektu,

- 17% niepełnosprawnych uczestników projektu,

- 36% uczestników projektu o niskich kwalifikacjach

- 43% uczestników projektu niekwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup.

 Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi  2 336 016,77zł., w tym wkład wspólnotowy (EFS) - 1 868 813,42zł., wkład krajowy - 467 203,35zł.

  Pracodawcy i osoby bezrobotne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o kontakt osobisty z Powiatowym Urzędem Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27a, pok. 11, w godz. 730- 1530  lub telefoniczny (23) 657- 31 -63, (23)6573-41-06.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę