Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie


Zawartość stron

 
 
 
 
LOGO RPO WM 2018
www.mapadotacji.pl
 
Powiat Żuromiński / Powiatowy Urząd Pracy w  Żurominie
w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pod nazwą:
 
„Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i powyżej
pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)"
 
który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej VIII  Rozwój rynku pracy ,
Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP
-projekty pozakonkursowe.
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób  w wieku 30 lat i powyżej
należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (II)

Grupa docelowa:
Osoby w wieku 30 lat i powyżej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Żurominie jako bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy, będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwane dalej grupami defaworyzowanymi, tj. kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.  
 
Kryteria dostępu do projektu:
- osoby długotrwale bezrobotne będą stanowiły       min. 54,38% uczestników projektu
- osoby z niepełnosprawnościami będą stanowiły  min.   3,27% uczestników projektu
- osoby w wieku 50 lat i więcej będą stanowiły        min. 27,99% uczestników projektu
- minimum 10% i nie więcej niż 70% środków w ramach projektu zostanie przeznaczone na przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.   
 
Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:
- poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy
- staże,
- prace interwencyjne,
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
-  jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- szkolenia.
 
Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:
- 33 % osób w wieku 50 lat i więcej,
- 39 % kobiet,
- 30 % osób długotrwale bezrobotnych,
- 33 % osób z niepełnosprawnościami,
- 38% uczestników projektu o niskich kwalifikacjach.
 
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu ( zgodnie z aneksem z dnia 9 maja 2018r. nr  UDA-RPMA.08.01.00-14-7672/17-01 do umowy o dofinansowanie w/w projektu nr UDA-RPMA.08.01.00-14-7672/17 ) wynosi  3 128 020,44zł., w tym wkład wspólnotowy (EFS) - 2 502 416,36zł., wkład krajowy – 625 604,08zł.
 
 Pracodawcy i osoby bezrobotne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o kontakt osobisty z Powiatowym Urzędem Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27a, pok. 11, w godz. 730- 1530  lub telefoniczny (23) 657- 31 -63, (23)6573-41-06.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę